Meerkerk, 29 februari 2016

Algemene bepalingen van verkoop van goederen door de besloten vennootschap GTC Bewakingssystemen, handelend onder de naam GTC Security bv.

Artikel 1:

ALGEMEEN

De verkoop van goederen door GTC Security bv, geschiedt op basis van de navolgende bepalingen. Afwijkingen van deze bepalingen zijn slechts geldig met schriftelijke instemming.

Artikel 2:

OFFERTES

Al onze offertes, prijsopgaven en catalogi zijn vrijblijvend en kunnen na enige tijd worden herzien. Dit betreffende de prijs en de uitvoering van het product.

Artikel 3:

OVERMACHT

In geval van overmacht hebben wij het recht de goederen na het opheffen der omstandigheden welke tot overmacht leiden alsnog te leveren, eventueel de overeenkomst te annuleren.

Onder overmacht zal door ons mede worden verstaan: verhindering tot levering wegens brand, stakingen of tekortkomingen van vervoerders of leveranciers.

Artikel 4:

INSTALLATIE

Indien wij de installatie van onze producten op ons hebben genomen, zullen de afnemers alle ter plaatse aanwezige hulpmiddelen kosteloos ter beschikking van onze monteurs stellen.

Artikel 5:

LEVERING

Verkochte goederen zijn voor risico van de koper vanuit het ogenblik, dat zij onze magazijnen, of bij rechtstreekse levering uit de fabriek, deze laatste verlaten. Tot zekerheid voor de betaling van de volledige koopprijs wordt de eigendom van de verkochte goederen voorbehouden totdat die koopprijs volledig is ontvangen.

Artikel 6:

GARANTIE

De duur der garantie strekt tot 12 maanden na de levering der apparatuur of goederen. Gebreken, welke zich binnen deze tijd voordoen zullen door de fabrikant en op zijn kosten worden hersteld.

Garantiebepalingen vervallen als:

. door de cliënt of door derden aan de apparatuur is gewerkt.

. er onoordeelkundig mee is gewerkt.

Dit alles ter beoordeling van de fabrikant.

Artikel 7:

BETALING

Tenzij anders overeengekomen dienst betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Goederen, installaties e.d. welke niet geheel zijn betaald, blijven eigendom van GTC Security bv tot het gehele bedrag is voldaan. Tussentijdse verkoop, veranderingen door de cliënt en derden e.d. zijn derhalve zonder toestemming van de fabrikant niet  toegestaan.

Artikel 8:

OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN

Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft GTC Security bv zonder enige ingebrekestelling het recht de koper rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen van 2% per maand. GTC Security bv behoudt zich het recht voor, alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belopen van 10% van het te vorderen bedrag, te verhalen.

Artikel 9:

VERVOER

Goederen, welke verzonden worden per post, bode of anderen, reizen voor risico van de afnemer.

Artikel 10:

ANNULERING

Bij annulering van de geplaatste en door ons geaccepteerde opdracht, behouden wij ons het recht voor, volledige schadevergoeding te bedingen.

Artikel 11:

OPDRACHTEN

Orders zijn voor ons dan slechts bindend, indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 12:

RECLAMES

Klachten worden in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter onzer kennis worden gebracht.

Artikel 13:

SLOTBEPALINGEN

De goede werking van de geleverde artikelen wordt conform de desbetreffende bepalingen in onze offertes, prijscouranten e.d. gegarandeerd, met dien verstande dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor bedrijfs- en of andere schade lichamelijk of geestelijk letsel of de dood ten gevolge hebbende, voortvloeiende uit het gebruik der artikelen.

Scutum Security